Algemene Voorwaarden

 

DE DIENSTVERLENING DIE TIPSY DUCK PUB JOU (DE GEBRUIKER) AANBIEDT, IS ONDERWORPEN AAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN. JE DIENT DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DIT CONTRACT TE LEZEN ALVORENS JE VAN DE DIENST GEBRUIK MAAKT. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENST STEM JE ERMEE IN DAT JE GEBONDEN BENT AAN DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN, WELKE TE ALLEN TIJDE DOOR ONS KUNNEN WORDEN AANGEPAST. WANNEER VAN SPECIFIEKE DIENSTEN GEBRUIK WORDT GEMAAKT OF AAN PRIJSVRAGEN WORDT DEELGENOMEN ZIJN ZOWEL TIPSY DUCK PUB ALS DE GEBRUIKER ONDERWORPEN AAN ALLE VOOR DE DIENST EVENTUEEL VAN TOEPASSING ZIJNDE RICHTLIJNEN EN REGELS, WELKE DOOR TIPSY DUCK PUB BEKEND WORDEN GEMAAKT. ALLE RICHTLIJNEN EN REGELS ZIJN BIJ VERWIJZING HIERBIJ IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN OPGENOMEN. IN GEVAL VAN DISCREPANTIE TUSSEN DERGELIJKE RICHTLIJNEN EN REGELS EN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN HEEFT DE TOEPASSELIJKE RICHTLIJN OF REGEL VOORRANG. INDIEN JE NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN MAG JE GEEN GEBRUIK MAKEN VAN DE DIENST.
 
 
1. DEFINITIES
 
De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:
 
Contract : deze overeenkomst inzake het gebruik van de website;
 
Informatie : al het materiaal dat door Tipsy Duck Pub via deze website wordt verschaft;
 
Tipsy Duck Pub : TDP Eindhoven BV;
 
Registratieformulier : het formulier dat een gebruiker dient in te vullen om een Stamgast ID te verkrijgen en/of deel te nemen aan een on-line prijsvraag van Tipsy Duck Pub en/of zich om enige andere reden te registreren;
 
Registratie-informatie : alle persoonlijk identificeerbare informatie die door Tipsy Duck Pub wordt verzameld wanneer een gebruiker zich registreert om een Stamgast ID te verkrijgen en/of deel te nemen aan een on-line prijsvraag van Tipsy Duck Pub en/of zich om enige andere reden registreert;
 
Dienst : het door Tipsy Duck Pub aan de gebruiker verschaffen van toegang tot de informatie en het toestemming verlenen tot het gebruik van het profielsysteem (zie artikel 2) via de website;
 
Gebruiker : Jij oftewel de eindgebruiker van de dienst (waarbij "gebruiker" in deze voorwaarden zowel naar een mannelijke als een vrouwelijke gebruiker kan verwijzen); en
 
Website : de website van Tipsy Duck Pub die zich bevindt op de weblocatie www.tipsyduck.nl.
 
 
2. GEBRUIKERSPROFIELSYSTEEM: REGISTRATIE, TOEGANGSCODE, VEILIGHEID EN GEBRUIK
 
Het profielsysteem biedt de gebruiker de mogelijkheid om deel uit te maken van de vaste klantenkring van Tipsy Duck Pub. De gebruiker ontvangt kosteloos een SMS-bericht van Tipsy Duck Pub en dient een on-line registratieprocedure te doorlopen op www.tipsyduck.nl. Na het invoeren van een gebruikersnaam, ontvangt de gebruiker een eigen identificatie (hierna te noemen: Stamgast ID). Deze Stamgast ID is het door de gebruiker zelf aangemaakte interactieve paspoort, waarmee hij kan communiceren met Tipsy Duck Pub en andere personen die in het bezit zijn van een Stamgast ID. De gebruiker dient een foto van zichzelf te gebruiken.

De gebruiker kan de Stamgast ID gebruiken in de chatbox, het gastenboek en/of de dating-applicatie, hetgeen de gebruiker en andere personen die een Stamgast ID bezitten de mogelijkheid biedt te communiceren met Stamgast ID's van andere gebruikers. De gebruiker kan zich bij andere Stamgast ID's voegen en de gebruikers bij wie hij zich gevoegd heeft, berichten sturen. De gebruiker kan bovendien zijn Stamgast ID gebruiken tijdens de interactieve evenementen in Tipsy Duck Pub. De gebruiker dient zich te realiseren dat als gevolg van deze communicatie anderen informatie kunnen of zullen krijgen die op hem betrekking heeft en dat Tipsy Duck Pub de informatie kan gebruiken voor andere doeleinden, waaronder eigen promotieactiveteiten van Tipsy Duck Pub of haar directe partners.

Het Stamgast ID van de gebruiker is geldig voor de duur van één (1) jaar. Tipsy Duck Pub kan de gebruiker herinneren aan de mogelijkheid om deze periode te verlengen. Indien die gebruiker Tipsy Duck Pub niet correct op de hoogte brengt van zijn wens om te verlengen, heeft Tipsy Duck Pub het recht om de Stamgast ID van de gebruiker op te schorten of te beëindigen. De gebruikersnaam wordt dan uit het systeem verwijderd. Wanneer de Stamgast ID gedurende de geldige periode van één (1) jaar niet wordt gebruikt, zal dat niet automatisch leiden tot beëindiging van de Stamgast ID van de gebruiker.

Om het profielsysteem te gebruiken, dient de gebruiker de registratieprocedure te doorlopen waarbij hij ons ware, nauwkeurige, actuele en volledige informatie verschaft over zichzelf indien daarnaar via het registratieformulier wordt gevraagd. De gebruiker kiest vervolgens een gebruikersnaam en een paswoord voor zijn Stamgast ID. De gebruiker is daarna geheel zelf verantwoordelijkheid voor het geheim houden van zijn toegangscode en Stamgast ID. Bovendien is de gebruiker geheel zelf verantwoordelijke voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via zijn Stamgast ID. De gebruiker stemt erin toe (a) dat hij Tipsy Duck Pub onverwijld op de hoogte stelt van enig ongeautoriseerd gebruik van de Stamgast ID van de gebruiker of enige andere inbreuk op de beveiliging, en (b) dat hij zijn Stamgast ID afmeldt bij beëindiging van elke gebruikerssessie. Tipsy Duck Pub kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies of schade die voortvloeit uit het feit dat de gebruiker heeft nagelaten om de bepalingen van artikel 2 in acht te nemen. Indien de gebruiker informatie verschaft die niet waar, niet actueel of niet volledig is, of indien Tipsy Duck Pub een redelijk vermoeden heeft dat de verschafte informatie niet waar, niet actueel of niet volledig is, dan heeft Tipsy Duck Pub het recht om de Stamgast ID van de gebruiker op te schorten of te beëindigen en de gebruiker voor huidig of toekomstig gebruik van de dienst uit te sluiten.

De gebruiker erkent dat Tipsy Duck Pub algemene praktijken kan ontwikkelen en beperkingen kan stellen ten aanzien van het gebruik van de dienst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het maximale aantal dagen dat e-mailberichten, berichten naar een berichtenlijst of andere content die wordt ge-upload door de dienst wordt bewaard, het maximale aantal e-mailberichten dat kan worden verstuurd van of ontvangen door een Stamgast ID dat bij de dienst is geregistreerd, de maximale grootte van e-mailberichten die worden verstuurd van of ontvangen door een Stamgast ID die bij de dienst is geregistreerd, de maximale schijfruimte op de servers van Tipsy Duck Pub die wordt toegekend aan de gebruiker, en het maximale aantal keren dat de gebruiker in een bepaalde periode toegang verkrijgt tot de dienst (en die tijd die hij daarvoor ter beschikking krijgt). Je stemt erin toe dat Tipsy Duck Pub noch verantwoordelijk, noch aansprakelijk kan worden gehouden voor het wissen of nalaten op te slaan van berichten of andere communicatie-uitingen of content die door de dienst wordt onderhouden of verzonden. De gebruiker erkent bovendien dat Tipsy Duck Pub zich het recht mag voorbehouden om deze algemene praktijken of beperkingen te allen tijde naar eigen inzicht met of zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 
 
3. UITSLUITING VAN GARANTIE
 
DE DIENST WORDT GELEVERD OP BASIS VAN DE PRINCIPES "IN DE HUIDIGE STAAT" EN "VOOR ZOVER BESCHIKBAAR" EN TIPSY DUCK PUB BIEDT GEEN GARANTIES, IMPLICIET NOCH EXPLICIET, MET BETREKKING TOT DE DIENST, WAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEÏMPLICEERDE GARANTIES OF CONDITIES TEN AANZIEN VAN VOLLEDIGHEID, NAUWKEURIGHEID, TOEREIKENDE KWALITEIT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

DE GEBRUIKER ERKENT: (a) DAT HET TECHNISCH ONMOGELIJK IS OM DE DIENST STORINGSVRIJ AAN TE BIEDEN EN DAT TIPSY DUCK PUB ZICH DAAR OOK NIET TOE VERPLICHT; (b) DAT STORINGEN ERTOE KUNNEN LEIDEN DAT DE DIENST TIJDELIJK NIET BESCHIKBAAR IS; (c) DAT DE RESULTATEN DIE VERKREGEN WORDEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENST ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPFOUTEN KUNNEN BEVATTEN; EN (d) DAT DE WERKING VAN DE DIENST NEGATIEF KAN WORDEN BEÏNVLOED DOOR OMSTANDIGHEID EN FACTOREN WAAR TIPSY DUCK PUB GEEN INVLOED OP HEEFT, WAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, TELECOMMUNICATIEVERBINDINGEN TUSSEN TIPSY DUCK PUB EN GEBRUIKERS, TUSSEN VERSCHILLENDE ONDERDELEN VAN TIPSY DUCK PUB, EN TUSSEN TIPSY DUCK PUB EN ANDERE SYSTEMEN EN NETWERKEN.

DE GEBRUIKER ERKENT TEVENS DAT BEPAALDE INFORMATIE, BIJVOORBEELD SOFTWARE, DOOR DERDEN AAN TIPSY DUCK PUB WORDT GELEVERD EN DAT TIPSY DUCK PUB DIENTENGEVOLGE GEEN GARANTIES VAN ENIGERLEI AARD KAN BIEDEN MET BETREKKING TOT DERGELIJKE INFORMATIE.
 
 
4. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
 
DE GEBRUIKER ERKENT DAT TIPSY DUCK PUB NIET AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GESTELD OP GROND VAN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD, VERZUIM, WETTELIJKE PLICHT OF OP ENIGE ANDERE GRONDEN VOOR VERLIES OF SCHADE VAN ENIGERLEI AARD DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK OF HET FUNCTIONEREN VAN DE DIENST OF GERELATEERDE WEBSITES, WAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADEVERGOEDING VOOR VERLIES OP BEDRIJFSACTIVITEITEN, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE OF ENIGE ANDERE VORM VAN GELDELIJKE SCHADE (ZELFS WANNEER TIPSY DUCK PUB OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID DAT ZICH EEN DERGELIJK VERLIES OF SCHADE ZOU KUNNEN VOORDOEN).
 
 
5. VERLEENDE RECHTEN / VOORBEHOUDEN RECHTEN
 
Tipsy Duck Pub verschaft de informatie aan de gebruiker enkel voor persoonlijke, niet-commerciële doelen en de gebruiker mag de informatie enkel voor dergelijke doelen naar de vaste schijf van één computer downloaden. De informatie mag niet voor enig ander doel worden gebruikt, waaronder publicatie, verveelvoudiging of uitzending zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tipsy Duck Pub, welke de gebruiker tevens nodig heeft om materiaal dat is afgeleid van de informatie of ander materiaal naar Tipsy Duck Pub mag uploaden en/of versturen. Door materiaal naar Tipsy Duck Pub te uploaden of te versturen, verleent de gebruiker Tipsy Duck Pub een onherroepelijke, onvoorwaardelijke, wereldwijd en voor altijd geldende, royaltyvrije licentie voor het gebruik van dergelijk materiaal of een onderdeel daarvan in enige en alle media op een naar eigen goeddunken in te vullen wijze. Bovendien doet de gebruiker daarbij afstand van alle zogenoemde morele rechten en soortgelijke rechten op het betreffende materiaal. De gebruiker stemt erin toe dat het hem niet is toegestaan de broncode te kopiëren, te wijzigen, te gebruiken als basis voor enig ander werk, of op enigerlei andere wijze te proberen om de broncode te achterhalen (bijv. via reverse engineering of reverse assembling), en dat het hem evenmin is toegestaan om enig recht op de informatie te verkopen, toe te kennen, in sublicentie te geven, er een zekerheidsrecht op te verlenen of op enigerlei andere wijze over te dragen.
 
 
6. GEDRAG VAN DE GEBRUIKER
 
De gebruiker verplicht zich om deze dienst niet te gebruiken: 
(a) voor enig onwettig doel;

(b) op enigerlei wijze die ertoe leidt dat de dienst wordt onderbroken, wordt beschadigd, minder efficiënt wordt of dat de functionaliteit van de dienst op enigerlei wijze wordt aangetast; 

(c) voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma's;

(d) voor het verspreiden, verzenden of uploaden van materiaal dat lasterlijk, beledigend, obsceen of bedreigend van aard is, of dat om enige andere reden kan leiden tot irritatie, ongemak of onnodige onrust;

(e) op een manier die een aantasting vormt van of inbreuk maakt op de rechten van enig natuurlijk persoon of rechtspersoon (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het auteursrecht of het recht op geheimhouding);

(f) voor het verspreiden of verzenden van enig materiaal met het oog op publiciteit, promotie en/of reclame zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tipsy Duck Pub tenzij dergelijke verspreiding of verzending uitdrukkelijk is aangevraagd door een andere gebruiker van de dienst;

(g) voor het aanmaken van een valse identiteit met de bedoeling om anderen te misleiden inzake de identiteit van de afzender of de herkomst van een bericht; en

(h) voor het verspreiden, verzenden, uploaden, e-mailen of op enigerlei andere wijze beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, "junkmail", "spam", kettingbrieven, piramidespellen of enige andere duplicerende of ongewenste berichten.

Tipsy Duck Pub oefent echter geen controle uit ten aanzien van de content die via gebruikers op de dienst terechtkomt en kan derhalve geen garanties bieden met betrekking tot de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke content. Door gebruik te maken van de dienst erkent de gebruiker dat hij te maken kan krijgen met content die beledigend of onoorbaar van aard is. TIPSY DUCK PUB AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE CONTENT OF ENIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN CONTENT DIE NAAR DE DIENST IS VERSTUURD, GE-EMAILD, OF OP ENIGERLEI ANDERE WIJZE VIA DE DIENST IS VERSPREID.

Je erkent dat Tipsy Duck Pub de content die via gebruikers van de dienst wordt verzonden of verspreid niet controleert of vooraf bekijkt, maar dat Tipsy Duck Pub wel het recht (maar niet de plicht) heeft om content die via de dienst beschikbaar is, te weigeren of te verwijderen.
 
 
7. SCHADELOOSSTELLING
 
De gebruiker verplicht zich verder dat in het geval dat hij een aanspraak, claim of vordering heeft ten opzichte van een andere gebruiker die voortvloeit uit het gebruik van de dienst, hij de verwezenlijking van een dergelijke aanspraak, claim of vordering onafhankelijk van en zonder verhaal op Tipsy Duck Pub zal nastreven. De gebruiker zal Tipsy Duck Pub volledig schadeloos stellen en vrijwaren van alle claims, aanspraken, vorderingen tot schadevergoeding, kosten en uitgaven, waaronder juridische kosten, die voortvloeien uit een inbreuk op dit contract of enig ander gebruik van de dienst, de informatie of de website door de gebruiker. De gebruiker erkent dat Tipsy Duck Pub geen controle uitoefent over de aard van de inhoud van de informatie of het programma dat wordt verzonden of ontvangen door de gebruiker die van de dienst gebruik maakt en dat Tipsy Duck Pub op geen enkele wijze nagaat waarvoor de gebruiker de dienst gebruikt. De gebruiker stemt erin toe Tipsy Duck Pub volledig schadeloos te stellen ten aanzien van alle claims of gerechtelijke stappen die door enige andere persoon jegens Tipsy Duck Pub worden ingediend of ondernomen als gevolg van het gebruik van de dienst door de gebruiker.
 
 
8. INTELLECTUEEL EIGENDOM
 
De gebruiker erkent dat alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten die onderdeel uitmaken van de dienst, die in het bezit komen en zijn van Tipsy Duck Pub, tevens eigendom blijven van Tipsy Duck Pub of zijn licentiegevers.
 
 
9. OPSCHORTING EN BEËINDIGING
 
Tipsy Duck Pub heeft het recht om dit contract onmiddellijk op te zeggen en/of de dienst op te schorten indien de gebruiker inbreuk maakt op deze voorwaarden en bepalingen.
 
 
10. PRIVACYBELEID
 
In artikel 10 wordt beschreven hoe Tipsy Duck Pub omgaat met registratie-informatie. Tipsy Duck Pub verzamelt de volgende registratie-informatie: de voornaam van de gebruiker, zijn achternaam, zijn e-mailadres, zijn gsm-nummer, zijn geboortedatum en zijn geslacht tezamen met zijn adresgegevens indien hij deze informatie wenst te verschaffen. Indien de gebruiker gebruik maakt van het profielsysteem (zie artikel 2), stemt hij tevens in met de voorwaarden en bepalingen die gelden ten aanzien van de dienst en gaat hij ermee akkoord dat Tipsy Duck Pub registratie-informatie en eventueel aanvullende informatie verzamelt.

Wie wij zijn 
In dit document wordt het privacybeleid van de aanbieder nader beschreven. De aanbieder is een onderdeel van Tipsy Duck Pub. De aanbieder en zijn gelieerde bedrijven worden in het hiernavolgende aangeduid als: "we", "wij", "ons", "onze" of "de Tipsy Duck Pub ". Hieronder wordt toegelicht wat wij doen met de door jou verschafte persoonlijke informatie (d.w.z. alle informatie die je als persoon identificeert en waarnaar in de beschrijving van het privacybeleid ook wel wordt verwezen als "jouw informatie"). Het privacybeleid is van toepassing op alle informatie die wij over jou verzamelen middels de websites die toegankelijk zijn via www.tipsyduck.nl. Het privacybeleid is niet van toepassing op de websites van enige andere organisatie of persoon waarnaar wij een hyperlink aanbieden. In andere landen geldt er andere wet- en regelgeving ten aanzien van het verzamelen en gebruiken van jouw persoonlijke informatie.

Hoe we jouw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken
We verzamelen jouw informatie op verschillende manieren. Ten eerste verzamelen we de informatie die je ons zelf verschaft (bijvoorbeeld wanneer je informatie over jezelf invult op een on-line formulier wanneer je deelneemt aan een prijsvraag of een promotieactie of wanneer je gebruik maakt van het profielsysteem (zie artikel 2)). Over het algemeen gebruiken we de informatie die je ons verschaft om aanvragen of bestellingen te verwerken, om je te laten deelnemen aan prijsvragen of promotieacties of om je gebruik te laten maken van het profielsysteem indien je hebt aangegeven daarin interesse te hebben, om te achterhalen wat je persoonlijke voorkeuren zijn en om deze voorkeuren te koppelen aan voor jou relevante producten en diensten of voor eigen promotieactiviteiten van Tipsy Duck Pub. Daarnaast gebruiken wij je informatie voor doeleinden ten behoeve van interactie met ons (zoals hierboven beschreven). Met jouw toestemming gebruiken wij (en, indien van toepassing, onze partners of andere vertrouwde derde partijen) je informatie voor marketingactiviteiten, marktonderzoek, analyse en daaraan gerelateerde doeleinden. Het is aan jou om te bepalen in welke mate je ons toestemming geeft om voor deze doeleinden gebruik te maken van deze informatie.
Onder dergelijke doeleinden vallen bijvoorbeeld:

(a) Het van tijd tot tijd met je communiceren per e-mail en per mobiele telefoon (via SMS-berichten of, indien je mobiele telefoon daartoe de mogelijkheid biedt, via EMS- of MMS-berichten of soortgelijke technologieën), of per post, met informatie, aanbiedingen, nieuwsbrieven waarvoor je je hebt aangemeld, en eventueel ander materiaal waarvoor je interesse zou kunnen hebben;

(b) Het ter beschikking stellen van jouw informatie aan vertrouwde partners en derden voor dezelfde doeleinden als welke hierboven zijn beschreven. Indien deze partijen in een niet-Europees land zijn gevestigd waar andere of minder strenge wet- of regelgeving geldt ten aanzien van de bescherming van jouw privacy, dan zullen wij je daarvan op voorhand van op de hoogte stellen, zodat je in de gelegenheid bent om dit gebruik van je informatie toe te staan of te weigeren.

(c) Het doen van marktonderzoek, bijvoorbeeld door je te vragen deel te nemen aan een onderzoek over actuele onderwerpen of bepaalde thema's dat door ons of door vertrouwde partners of derden wordt uitgevoerd. Voordat je deelneemt aan het onderzoek zullen wij je altijd vertellen wat er zal worden gedaan met de informatie die je ten behoeve van het onderzoek verschaft.

(d) Het mogelijk maken dat wij of derden die namens ons handelen jouw informatie kunnen analyseren, waarbij het niet gaat om identificatie van jou als gebruiker, maar om het verkrijgen van statistieken, zodat wij trends ten aanzien van het gebruik van onze sites kunnen bepalen en deze op basis van die statistische informatie kunnen verbeteren.

Automatische informatieverzameling 
Behalve de informatie die wij over jou verzamelen zoals in het bovenstaande is beschreven, verzamelen wij, evenals veel andere websites, ook informatie door gebruik te maken van zgn. cookies. Met behulp van cookies verzamelen we onder andere de volgende informatie: [inloginformatie; het e-mailadres; de toegangscode; het Internet Protocol (IP)-adres dat werd gebruikt om jouw computer met het Internet te verbinden; het type en de versie van de browser; het besturingssysteem en platform dat je gebruikt om verbinding te maken; het cookie-nummer; de delen van de site die je hebt bezocht of waarnaar je hebt gezocht; de Uniform Resource Locators (URL's) van de sites via welke je onze sites heeft bezocht en via welke pagina je onze sites hebt verlaten, met vermelding van tijd en datum].
Bij de meeste browsers kun je in de werkbalk op Help klikken om informatie te raadplegen hoe je de instellingen van je computer kunt wijzigen, bijvoorbeeld om in te stellen dat je elke keer dat je een cookie ontvangt daarvan bericht krijgt, of dat alle cookies worden geweigerd. Wanneer je echter alle cookies weigert, werken sommige onderdelen van onze sites mogelijk niet.
We maken gebruik van de diensten van een reclamebedrijf, dat de gebruiker reclameboodschappen aanbiedt wanneer hij onze site bezoekt. Dit bedrijf kan gebruik maken van informatie (echter niet je naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) met betrekking tot je bezoek aan de site om je boodschappen te tonen met reclame voor producten of diensten die je wellicht interessant vindt. Voor het aanbieden van dergelijke reclameboodschappen op onze site kan het betreffende bedrijf een unieke cookie naar je browser versturen.

Je informatie wijzigen of verwijderen
Je kunt de informatie die je ons via onze site hebt verstrekt te allen tijde wijzigen of verwijderen, en wel op een van de volgende manieren:

Om de informatie die je hebt verschaft voor het aanvragen van een Stamgast ID, een bepaalde prijsvraag, nieuwsbrief of andere vorm van interactie met ons, te verwijderen, stuurt je een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van de volgende informatie in het tekstgedeelte van het e-mailbericht:

(a) je naam;

(b) het e-mailadres waarmee je je hebt geregistreerd;

(c) je gebruikersnaam (indien van toepassing); 

(d) de naam van de prijsvraag, nieuwsbrief of andere vorm van interactie. 

Om jouw informatie geheel uit onze database te laten verwijderen, stuurt je een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van de volgende informatie in het tekstgedeelte van het e-mailbericht:

(a) je naam; 

(b) het e-mailadres waarmee je je hebt geregistreerd;

(c) je gebruikersnaam (indien van toepassing). 

Wanneer wij contact met je opnemen (bijvoorbeeld wanneer we je een nieuwsbrief sturen waarvoor je je hebt aangemeld), vind je normaal gesproken onderaan het e-mailbericht het adres van Tipsy Duck Pub, Stratumseind 26, 5611 ET Eindhoven, dat je kunt gebruiken om ons te laten weten dat je de betreffende nieuwsbrief of andere vorm van communicatie niet langer wenst te ontvangen.
Wanneer je wijzigingen met betrekking tot je persoonlijke informatie of voorkeuren of vragen of opmerkingen ten aanzien van privacy-gerelateerde zaken wilt doorgeven, kun je altijd een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Overige openbaarmakingen 
Tipsy Duck Pub behoudt zich het recht voor om zichzelf toegang te verschaffen tot jouw persoonlijke informatie en om deze openbaar te maken teneinde te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, om gevolg te geven aan legitieme verzoeken van overheden, organisaties of personen die zich bezighouden met wetshandhaving of partijen wier verzoek wij redelijkerwijs gerechtvaardigd achten in verband met eventuele beschuldigingen door enige partij inzake jouw misbruik van onze diensten, om onze systemen naar behoren te laten functioneren of om onszelf of onze gebruikers te beschermen.

Beveiliging 
We hebben maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat jouw informatie goed beveiligd is, onder andere door het aantal mensen dat fysiek toegang heeft tot onze databaseservers te beperken en door gebruik te maken van elektronische beveiligingssystemen en toegangscodes teneinde te voorkomen dat onbevoegden zichzelf toegang verschaffen tot de informatie.

Overdracht
In het onwaarschijnlijke geval dat wij onze bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk aan een andere partij verkopen of anderszins van de hand doen, behouden wij ons het recht voor om jouw informatie over te dragen als onderdeel van de bedrijfsmiddelen. 

Beleidswijzigingen
We streven ernaar je per e-mail op de hoogte te stellen van eventuele beleidswijzigingen die wezenlijk van invloed zijn op de manier waarop wij jouw informatie gebruiken. We moedigen gebruikers echter aan om op verantwoorde wijze met hun privacy om te gaan en derhalve regelmatig zelf te kijken of het privacybeleid is gewijzigd en indien gewenst hun voorkeuren aan te passen.

 
 
11. WIJZIGINGEN TEN AANZIEN VAN VOORWAARDEN EN BEPALINGEN EN DE DIENST
 
Tipsy Duck Pub behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en bepalingen van tijd tot tijd te wijzigen door dit bestand met een kennisgeving aan te passen. Wanneer de gebruiker de dienst blijft gebruiken na kennisgeving van een dergelijke aanpassing, wordt hij geacht in te stemmen met de betreffende aanpassing(en). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig dit bestand door te lezen om na te gaan of de voorwaarden of bepalingen van dit contract zijn veranderd. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden of bepalingen van dit contract, dan dient het onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de dienst. Tipsy Duck Pub behoudt zich tevens het recht voor om de dienst van tijd tot tijd te actualiseren of anderszins aan te passen.
 
 
12. SCHEIDBAARHEID
 
Elke bepaling van dit contract die aansprakelijkheid uitsluit of beperkt, dient afzonderlijk te worden geïnterpreteerd, is zelfs van toepassing indien om enige reden één of meerdere van deze bepalingen ontoepasbaar of niet-afdwingbaar worden geacht in bepaalde omstandigheden en zal van kracht blijven ondanks beëindiging van dit contract.
 
 
13. AFSTANDSVERKLARING
 
Geen enkele afstandsverklaring van Tipsy Duck Pub zal worden geïnterpreteerd als een afstandsverklaring ten aanzien van een voorafgaande of volgende inbreuk op enige bepaling.
 
 
14. TOEPASSELIJK RECHT
 
Dit contract wordt beheerst door Nederlands recht en de partijen onderwerpen zich hierbij onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechter.